Košík Košík0

Váš nákupní košík neobsahuje žádné zboží.

Obchodní podmínky

Filtrování

Obchodní podmínky
společnosti Bohemia Factory s.r.o.
 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí (dále též „VOP“) pro nákup v internetovém obchodě www.popron.cz, jehož provozovatelem je společnost Bohemia Factory s.r.o., IČ: 26361591, sídlem Jana Nepomuckého č.p. 93, 252 19 Chrášťany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložce  237061 (dále též „prodávající“). Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 
1.   Vymezení pojmů

1.       Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

2.       Spotřebitelem je člověk, osoba, která na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3.       Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

4.       Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.
 
 
Kupující souhlasí s VOP ve druhém kroku své objednávky v případě vytvoření objednávky na e-shopu. Případně obdrží VOP jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad (fakturu) obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.


2.   Informace


1.       Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

2.       Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v objednávce na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající neuplatňuje nárok na žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

3.       Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.  

4.       Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, k uzavření smlouvy nedojde. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

5.       Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

6.       Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 
7.       Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

 
3.   Uzavření smlouvy
 

1.       Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na internetových stránkách prodávajícího tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email, případně SMS.

2.       Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

3.       Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 4. Odesláním zboží je smlouva naplněna. Pokud je zboží odesláno na dobírku a nepřevezmeli zákazník tuto zásilku, zavazuje se, že prodávajícímu uhradí do 14 dní od vrácení zásilky na účet 2601739280/2010 částku za marně vyložené poštovné. Výše částky za poštovné je uvedena v sekci Vše o nákupu na eshopu www.popron.cz / www.abctoys.cz

5. 

Pokud je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.“ „V případě, že zboží kupující bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500,- Kč.  Dále má prodávající v takovém případě právo od kupní smlouvy odstoupit.
 
4.   Dodání zboží


1.       Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 21 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

2.       Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

3.       Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

4.       V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

5.       Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

6.       Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

7.       Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

8.       Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, předá prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboží, v případě technického problému na straně prodávajícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

9.       Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

10.      Cena dopravy a způsob doručení je uveden v objednávce na internetových stránkách prodávajícího.
 
11.      Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem nebo SMS upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.

12.      Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

13.     U nadrozměrných zásilek (velké šlapací traktory, zahradní domečky, skluzavky) neplatí akce DOPRAVA ZDARMA ! 

UPOZORNĚNÍ PŘI PLATBĚ NA DOBÍRKU:

Prosíme, abyste si toto objednané zboží vyzvedli. Pokud by se tak nestalo a balíček by se nám vrátil zpět, tak prosím mějte na mysli, že vám budou následně účtovány náklady na poštovné, obalový materiál a práci skladníka - celkem ve 250 Kč. Upozorňujeme, že když se Vám zboží nebude líbit, máte právo nám ho ve lhůtě 14 dnů vrátit nepoužité a v původním obalu zpět. Pak Vám bude vrácena z naší strany celá částka za celou objednávku.
 
5.    Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy


1.       U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  

2.       Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

3.       Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je nutné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/ prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Doporučujeme vyplnit náš Formulář pro odstoupení ve lhůtě 14 dnů.4.       Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího (spotřebitele) přijal. Náklady na vrácení zboží hradí kupující.
 
5.       Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující (spotřebitel).

6.       Je-li vrácené zboží poškozeno, nebo znečištěno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží (resp. poplatek za vyčištění) a odečíst jej od vrácené částky.

7.       Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči uloženém v neporušeném obalu; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována. Změna cen vyhrazena.

8. Staneli se že, prodávající zjistí před odesláním objednávky, že je vinou technické chyby na eshopu zboží nabízeno za nepřiměřeně nízkou cenu, může od smlouvy odstoupit a pokud je objednávka uhrazena, vrátí zákazníkovi neprodleně peníze.

Další důležité informace k vrácení zboží  naleznete zde


 
6.       Práva a povinnosti z vadného plnění

 
1.       Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

2.       Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.  

3.       Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

4.       Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

5.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí

6.       Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7.       U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

8.       Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 

7.   Vyřízení reklamace

Před odesláním reklamace doporučujeme kontaktovat zákaznické oddělení na telefonu +420 734 153 843


1.       Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.            

2.       Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.

3.       Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

4.       Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

5.       Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.  

6.       Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

7.       Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.   

8.       Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Jedná-li se o neodstranitelnou vadu zboží, má zákazník nárok na výměnu věci za bezvadnou nebo. Finanční vyrovnání je možné až u 3 reklamace stejného zboží na stejnou závadu.

9.       Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

10.      Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

11.      U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

Reklamace 2023 → Na co máte nárok od 6. ledna 2023

Zákonná práva z vadného plnění vs. záruka za jakost

Existuje rozdíl mezi vadou, kterou mělo zboží už při převzetí (nemusí být však v ten moment patrná a může se projevit i později) a mezi povinností prodávajícího zajistit, aby si zboží zachovalo určité vlastnosti delší dobu po převzetí (takzvaná záruka za jakost).

Novelou zákona o ochraně spotřebitele, která vejde v platnost 6. ledna 2023, zákonná dvouletá záruka za jakost končí, i když prodávající ji dál může poskytnout dobrovolně. Spotřebiteli zůstávají zachována jen tzv. práva z vadného plnění, což znamená, že kupující má právo, aby zboží bylo bez vad v okamžiku převzetí

 

1.   Odpovědnost za vady prodloužena na rok

Novelou zákona se ovšem také prodlužuje původní šestiměsíční lhůta, v níž se uplatňuje tzv. domněnka vadnosti zboží, až na 12 měsíců.

Objeví-li se tedy na zboží vada v průběhu prvního roku od koupě, předpokládá se, že produkt byl vadný už při pořízení. Pokud by chtěl obchodník reklamaci zamítnout, je na něm, aby prokázal, že vada na zboží v té době nebyla a že ji způsobil až spotřebitel.

2.   Po roce užívání musíte nárok na reklamaci prokázat

Zákonná dvouletá záruka za jakost, na kterou jsme zvyklí, tedy od 6. ledna 2023 končí.

Nově platí, že jestliže se vada na zboží projeví do dvou let po zakoupení, ale už uběhla lhůta prvních 12 měsíců, role se obracejí. Nyní je na zákazníkovi, aby prokázal, že vada nevznikla jeho vinou, ale existovala již v době předání zboží. Na základě prokázání prodejce uzná, či neuzná reklamaci.

 

3.   Můžete se řídit záruční lhůtou uvedenou na obalu

Při uplatnění reklamace se ovšem můžete řídit a uplatňovat záruční lhůtu, kterou prodejce uvádí na obalu výrobku nebo v reklamě. Tato záruční doba má vždy přednost před tou zákonnou.

To stejné platí i u informací, které poskytují dodavatelé. Pokud dodavatel u produktu slibuje nějakou vlastnost, která v realitě u daného zboží není, vztahuje se odpovědnost na prodejce tohoto zboží.

Ke zboží může být také dodáván záruční list na určitou dobu, např. na 3 roky. Když se výrobek během tohoto období porouchá, má zákazník právo na nový kus nebo opravu výrobku, pokud jej využíval podle návodu.

 

4.   Záruční list je při dobrovolném poskytnutí záruky nutností

Prodávající se tedy může zavázat, že záruku za jakost, jak jsme ji znali doposud, poskytne kupujícímu dobrovolně. Tuto záruční lhůtu je možné poskytnout v libovolné délce. Po celou dobu daného období pak v případě reklamace není nutné vůbec prokazovat, kdy vada vznikla.

Pokud se prodejce rozhodne, že záruku na zboží poskytne, musí ovšem v ten moment spotřebiteli vydat také záruční list v textové formě, ať už na papíře, nebo elektronicky v PDF. V záručním listě prodávající vysvětlí, jak dlouhou záruku za jakost poskytuje a že práva z dobrovolně přijaté záruky za jakost existují vedle zákonných práv z vadného plnění. Zároveň musí být v záručním listu popsané způsoby uplatňování reklamace.

Pokud však budete při reklamaci později uplatňovat jen standardní právo z vadného plnění a nikoli tuto dobrovolnou záruku, stačí vám doložit pořízení zboží u konkrétního prodejce v konkrétní den. Bez problémů si tak vystačíte s fakturou či podobným dokladem, na kterém bude vyznačeno zboží, datum a místo jeho prodeje.

5.   Oprava či výměna zboží má přednost před vrácením peněz

Od roku 2023 je jasně stanovena posloupnost reklamačních nároků. Oprava vady či výměna zboží má přednost před odstoupením od smlouvy a vrácením peněz nebo slevou z kupní ceny.

Spotřebitel se může rozhodnout, zda dává přednost opravě nebo výměně za nový kus. Pokud by však tato volba byla pro obchodníka nepřiměřeně nákladná nebo nemožná, může se od zákazníkovy volby odklonit.

Jedině pokud obchodník odmítne vadu odstranit nebo se vada objevuje opakovaně, může spotřebitel odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu.

 

6.   Prodejce odpovídá za aktualizaci digitálního obsahu

V případě, že si koupíte například počítačový program, notebook nebo třeba mobil, je prodávající povinen zajistit vám nezbytné aktualizace softwaru (či jiného digitálního obsahu), tak aby bylo možné jej řádně používat alespoň po dobu dvou let od zakoupení.

Tuto povinnost nemá výrobce, ale trochu překvapivě právě prodejce. V praxi tak můžete minimálně po dobu dvou let vyžadovat od prodávajícího třeba bezpečnostní aktualizace operačního systému mobilního telefonu.

 

7.   Na vyřízení reklamace má prodejce 30 dní

Nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak, činí lhůta na vyřízení reklamace 30 dní. Při jejím nedodržení je možné od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz, které jste při pořízení zaplatili, případně lze požadovat přiměřenou slevu a zboží si nechat.

8.   Reklamaci můžete uplatnit v jakékoli pobočce

Prodávající je povinen reklamaci přijmout v jakékoliv prodejně, můžete tedy reklamaci vyřídit i v pobočce, která se nachází poblíž, nemusíte kvůli tomu cestovat do původního obchodu. Obecně lze říci, že stačí, aby se na obou prodejnách prodával stejný sortiment výrobků

 

9.   Oprava i případné náklady na dopravu jsou v rámci oprávněné reklamace zdarma

Kromě bezplatné opravy zboží lze při oprávněné reklamaci vyžadovat úhradu nutně vynaložených nákladů, např. za dopravu k prodejci. Uschovejte si proto účtenku nebo jízdenku.

V některých případech je možné požadovat proplacení půjčovného. Typickým příkladem je třeba zapůjčení náhradního vozu při reklamaci automobilu. Jako doklad slouží faktura z autopůjčovny.

 

10.                   Originální obaly není nutné uchovávat

Reklamované zboží není nutné balit do originálního obalu. Velké krabice tak můžete po zakoupení zboží bez obav zlikvidovat, případně si můžete pro všechny případy pořídit fotografii krabice, pokud je na ní uvedena ona dobrovolná inzerovaná záruka.

Při následné reklamaci ovšem doporučujeme zboží zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. To by mohlo mít za následek zamítnutí reklamaci

.

11.                   Reklamaci můžete vyřídit kdykoli během běžné otevírací doby

Každý prodejce má ze zákona povinnost zajistit, aby byla na prodejně po celou provozní dobu přítomna osoba, která vyřizuje reklamace.

Prodejce bude navíc od ledna 2023 nově povinen již před uzavřením smlouvy poskytnout své telefonní číslo, aby s ním kupující v případě problémů mohl navázat rychlý kontakt.

12.                   Doklad o koupi, návod a záruční list musí být dodán v českém jazyce

Při koupi zboží v České republice musí být doklad o koupi (účtenka, faktura), návod a také záruční list vystaven v českém jazyce. To, že se např. jedná o zahraniční výrobek, nehraje žádnou roli. Prodávající si v takovém případě musí zajistit překlad požadovaných dokumentů.


 

8.   Ochrana osobních údajů


1.       Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

 

8a. Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám  

1. Předávání osobních údajů  Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto zásadách.  K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.   Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak nebezpečí jejich zneužití.  

2. Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů  Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní poradci, kterým Vaše osobních údaje předáváme, pokud je to nutné za účelem využijí jejich služeb - poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně. V případě, že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat tomuto subdodavateli.   Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.


9.   Řešení sporů


1.       Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.  

2.       Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

3.       Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

4.       Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  

5.       Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je 
10.   Ostatní   
 

1.       V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.

2.       Dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 
3.       Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit na tel. č. 245 009 227. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.
 
4.       V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.
 
5.       Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 
6.       Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 
7.       Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

8.       Zákazník má možnost, pokud si vybere jako způsob doručení své objednávky výdejní místo Geis Point (dále Výdejna), vybrat si bezplatně a nezávazně jakýkoliv jeden z časopisů nabízených ve třetím kroku nákupního košíku (dále Dárek). Zákazník má možnost u své objednávky dárek odmítnout. 

9. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu

 

10 . Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen “Twisto”) na základě postoupení pohledávky na úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost Twisto, a to za podmínek uvedených ve „ “.

 

Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.

 

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby.

 

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením zaslaným elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží či služby Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb.

 

Kupující souhlasí s tím, že volbou služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení žádosti společností Twisto, akceptuje „  “.

 

https://www.twisto.cz/podminky/

 

https://www.twisto.cz/podminky/


 
11. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. října 2015.

 
Kontaktní údaje 


Sídlo firmy:

Bohemia Factory s.r.o.

Jana Nepomuckého 93, 252 19 Chrášťany
IČ: 26361591
Zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237061
Telefon: +420 245 009 227

  Číslo účtu SWIFT IBAN Název banky
Pro platbu v Korunách (CZK) 2601739280/2010 FIOBCZPPXXX CZ8620100000002901739280 Fio banka
Pro platbu v Eurech (EUR) 2901739282/2010 FIOBCZPPXXX CZ8620100000002901739282 Fio bankaKorespondenční adresa:

Chrášťany 93, 252 19 Chrášťany

Email: info@popron.cz

Adresa skladu pro vrácení zboží :

Bohemia Factory s.r.o.

Maxima Gorkého 805

339 01 Klatovy