Košík Košík0

Váš nákupní košík neobsahuje žádné zboží.

Prémiové Lanýžové koření Spolverata® se sýrem Pecorino - 30g (SPT30P)

Popis produktu

Prémiové lanýžové koření Spolverata®

Prémiové lanýžové koření Spolverata® je výjimečné koření. díky svému snadnému použití je ideální pro dochucení mnoha pokrmů a dodává lanýžovou chuť jakémukoli pokrmu. Spolverata®,  je na bázi lanýžů, která je velmi oblíbeným produktem spotřebitelů a profesionálů v oblasti gastronomie, je dnes nejvíce podmanivou a výherní myšlenkou celé řady produktů Giuliano Tartufi.

Jen málo lidí ví přesný den, kdy bylo tato potěšení vytvořeno... ale jedna věc je jistá: Spolverata® je skvělý produkt, mimořádné koření, které samo o sobě představuje veškerou kreativitu, inspiraci a intuici Giuliano Martinelli, zakladatele Giuliano Tartufi Srl

Výjimečná rovnováha chutí a vůní určených ke zdokonalení všech receptů s lanýži. Mohlo by se to zdát banální, ale v tomto případě je nesmírně pravdivé.  Velký pozor na jeho napodobeniny! pouze „Giuliano Tartufi“ je jediné a pravé koření z lanýžů!

Zrození z lanýžů, dokonalá kombinace letních lanýžů a žampiónových hub je koření z lanýžů výsledkem pečlivého vyhodnocení potřeb dnešních spotřebitelů a krátce po svém uvedení na trh si okamžitě ukradlo srdce všem milovníkům vzácnè hlízy a podmanilo si i ty nejnáročnější gurmány. 

Skutečný úspěch nejen pro velmi vysoké tržby, ale také pro mnoho získaných mezinárodních ocenění a uznání:

 • Cena za nejinovativnější produkt roku (GULFOOD INOVACE) získaná na veletrhu GULFOOD (DUBAI - UAE) únor 2019
 • Cena za inovaci převzata na veletrhu CIBUS CONNECT v Parmě - květen 2019
 • Ocenění Produktu roku na veletrhu FOOD VABKEURS SPECIALITEITEN v Nizozemsku - září 2019.

Receptura Spolverata® je dnes nejúžasnější a nejúspěšnější myšlenkou celé produktové řady Giuliano Tartufi: velmi snadné použití a velmi chutné v ústech s jednoduchým nádechem vám umožňuje dát každému receptu jedinečný a chutný charakter.

Mohli bychom strávit hodiny popisem charakteristik Spolverata® ... ale jediný způsob, jak pochopit, jak je dobré, je to vyzkoušet ... Spolverata by měla být vychutnána v celé její intenzitě, chuti a vůni: jedinečný, opojný, překvapivě lahodný produkt!

Příprava v kuchyni

 • Na těstoviny, rýži, do rizota a s polentou 
 • Grilované nebo pečené maso
 • Ryba
 • Grilovaná, pečená nebo vařená zelenina
 • Koření na smažení, do salátu, na vajíčka 

Použití

Doporučujeme toto koření použít během vaření  nebo posypat přímo talíř již s připraveným pokrmem.

Bonus

 • Prémiové lanýžové koření Spolverata® je nový produkt a hned se stal celosvětově nejprodávanější
 • Jemný prášek perfektně dochutí  jakýkoliv druh pokrmu 
 • Jeho použití je velmi snadné, stačí “posypat”

Složení

Rýžová mouka, Pecorino SÝR (MLÉKO, sůl, syřidlo) 15%, bramborový škrob, trehalóza, sušený letní černý lanýž (Tuber aestivum Vitt.) 5%  což odpovídá 25% čerstvého lanýže, přírodní aroma, sůl.

Hmotnost: 30 g (cca 30 porcí)

Neobsahuje barviva ani konzervační látky. 

Kód produktu: P282602

Dostupnost: Dostupné (odešleme do max 5 pracovních dnů)

Kategorie: Delikatesy z lanýžů

- + 460 Kč

Detaily produktu

PrémiovélanýžovékořeníSpolverata®PrémiovélanýžovékořeníSpolverata®jevýjimečnékoření.díkysvémusnadnémupoužitíjeideálníprodochucenímnohapokrmůadodáválanýžovouchuťjakémukolipokrmu.Spolverata®, jenabázilanýžů,kterájevelmioblíbenýmproduktemspotřebitelůaprofesionálůvoblastigastronomie,jednesnejvícepodmanivouavýhernímyšlenkouceléřadyproduktůGiulianoTartufi.Jenmálolidívípřesnýden,kdybylotatopotěšenívytvořeno...alejednavěcjejistá:Spolverata®jeskvělýprodukt,mimořádnékoření,kterésamoosoběpředstavujeveškeroukreativitu,inspiraciaintuiciGiulianoMartinelli,zakladateleGiulianoTartufiSrlVýjimečnárovnováhachutíavůníurčenýchkezdokonalenívšechreceptůslanýži.Mohlobysetozdátbanální,alevtomtopřípadějenesmírněpravdivé. Velkýpozornajehonapodobeniny!pouze„GiulianoTartufi“jejedinéapravékořenízlanýžů!Zrozenízlanýžů,dokonalákombinaceletníchlanýžůažampiónovýchhubjekořenízlanýžůvýsledkempečlivéhovyhodnocenípotřebdnešníchspotřebitelůakrátceposvémuvedenínatrhsiokamžitěukradlosrdcevšemmilovníkůmvzácnèhlízyapodmanilosiitynejnáročnějšígurmány. Skutečnýúspěchnejenprovelmivysokétržby,aletaképromnohozískanýchmezinárodníchoceněníauznání:Cenazanejinovativnějšíproduktroku(GULFOODINOVACE)získanánaveletrhuGULFOOD(DUBAI-UAE)únor2019CenazainovacipřevzatanaveletrhuCIBUSCONNECTvParmě-květen2019OceněníProdukturokunaveletrhuFOODVABKEURSSPECIALITEITENvNizozemsku-září2019.RecepturaSpolverata®jednesnejúžasnějšíanejúspěšnějšímyšlenkouceléproduktovéřadyGiulianoTartufi:velmisnadnépoužitíavelmichutnévústechsjednoduchýmnádechemvámumožňujedátkaždémureceptujedinečnýachutnýcharakter.MohlibychomstrávithodinypopisemcharakteristikSpolverata®...alejedinýzpůsob,jakpochopit,jakjedobré,jetovyzkoušet...Spolveratabymělabýtvychutnánavceléjejíintenzitě,chutiavůni:jedinečný,opojný,překvapivělahodnýprodukt!PřípravavkuchyniNatěstoviny,rýži,dorizotaaspolentou GrilovanénebopečenémasoRybaGrilovaná,pečenánebovařenázeleninaKořenínasmažení,dosalátu,navajíčka PoužitíDoporučujemetotokořenípoužítběhemvaření neboposypatpřímotalířjižspřipravenýmpokrmem.BonusPrémiovélanýžovékořeníSpolverata®jenovýproduktahnedsestalcelosvětověnejprodávanějšíJemnýprášekperfektnědochutí jakýkolivdruhpokrmu Jehopoužitíjevelmisnadné,stačí“posypat”SloženíRýžovámouka,PecorinoSÝR(MLÉKO,sůl,syřidlo)15%,bramborovýškrob,trehalóza,sušenýletníčernýlanýž(TuberaestivumVitt.)5% cožodpovídá25%čerstvéholanýže,přírodníaroma,sůl.Hmotnost:30g(cca30porcí)Neobsahujebarvivaanikonzervačnílátky. 

Podobné produkty

Carpaccio (plátky) z černého letního lanýže - 30g (CAR0030BES)

Carpaccio (plátky) z černého letního lanýže - 30g (CAR0030BES)

Dostupné (odešleme do max 5 pracovních dnů)
472 Kč
Lanýžové máslo s kousky bílého lanýže 5,5% - 75g (BURB75)

Lanýžové máslo s kousky bílého lanýže 5,5% - 75g (BURB75)

Dostupné (odešleme do max 5 pracovních dnů)
434 Kč
Lanýžová pasta z bílého drahocenného lanýže - 80g (STB80)

Lanýžová pasta z bílého drahocenného lanýže - 80g (STB80)

Dostupné (odešleme do max 5 pracovních dnů)
360 Kč