Obchodní podmínky platné do 16.12.2013

Prodávající
Provozovatel internetového shopu POPRON.cz (Prodávající) je zásilková společnost:
Popron Média s.r.o., IČO: 25714503, zapsán v OR (vedeném u Městského soudu v Praze) oddíl C, vložka 63632, se sídlem Jungmannova 30, 110 00 Praha 1.
Prodávající  provádí zpětný odběr elektroodpadu na označených provozovnách, zejména na provozovně na adrese - Popron Média s.r.o., Logistický park Rudná, K Vypichu 1108, 252 19 Rudná. Veškeré eletrospotřebiče, je možné bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře, jež se nachází nejblíže bydlišti či sídlu kupujícího.
Prodávající je oprávněn jednostranně a bez jakýchkoliv sankcí od uzavřené objednávky odstoupit, a to z provozních důvodů či z důvodu nedostupnosti objednaného zboží.

Ceny
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že cena zboží bude vždy  odpovídat ceně, která je uvedena v internetovém  katalogu, platném v době objednání zboží. V ceně příslušného zboží je již zahrnut poplatek za likvidaci elektroodpadu.  Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně  DPH v zákonné sazbě a všemi dalšími poplatky (v nákupním košíku). Tato celková cena bude také uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Uváděné ceny vždy obsahují DPH stanovené zákonem.

Daňový doklad je součástí zásilky.

Dodání a platba zboží, expediční poplatek
Prodávající zasílá zboží v rámci ČR službou PPL nebo Českou poštou na dobírku (výběr doručení sdělí kupující při objednání zboží, pokud není z technických důvodů prodávajícím stanoven jiný způsob dopravy). Dalším způsobem, jak lze zboží dodat je osobní odběr na některé z prodejen POPRON a výdejních míst. Kupující zaplatí cenu zboží při převzetí zásilky spolu s expedičním poplatkem podle níže uvedeného rozpisu:

   - do 499 Kč ...................doprava + platba – 99,- až 139,- Kč
   - od 500 do 1499 Kč .........doprava + platba -  69,- až 99,-  Kč
   - od 1500 Kč  .................doprava + platba - ZDARMA!
   -
Osobní odběr je zdarma při objednávce nad 1000 Kč! Objednávky do 500 Kč jsou za poplatek 69 Kč. U objednávek nad 500 Kč účtujeme poplatek 29 Kč. Objednávky osobního odběru nejsou zahrnuty do věrnostního programu Noty.

V případě doposlání nedodaného zboží prodávájící expediční poplatek neúčtuje ( minimální hodnota doposílaného zboží je 199,- Kč ).
Informaci o předání zásilky přepravci, spolu s číslem balíku, zasílá prodávájící na e-mail kupujícího, pokud je kupujícím poskytnut.

 

-    Dobírka - poplatek 30 Kč (nebude účtováno při hodnotě objednávky nad 1 500 Kč)

Platba při převzetí zásilky od doručovatele.

-    Platba předem - poplatek 0 Kč

Převod na náš účet. Po přijetí objednávky Vám sdělíme potřebné údaje

-    Platební karta - poplatek 0 Kč

Budete přesměrován/a na platební bránu naší banky

-    Osobní odběr - u objednávek do 500 Kč poplatek 69 Kč, u objednávek nad 500 Kč je poplatek 29 Kč, u objednávek nad 1000 Kč je osobní odběr ZDARMA!

Platba hotově nebo platební kartou na naší prodejně

V případě, že pro objednání využijete jiné způsoby objednání ( písemně, telefonicky, zanecháte vzkaz na záznamníku, použijete fax či pošlete e-mail ), zašleme Vám zásilku pouze NA DOBÍRKU

 

Dárky a slevové kódy

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od uzavřené kupní smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů od převzetí zboží od prodávajícího. Odstoupení od smlouvy je provedeno informováním prodávajícího o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy. V tomto případě je doporučeno zakoupené zboží kupujícím doručit na své vlastní náklady, buď do kterékoliv provozovny Popron Média zejména do provozovny Popron Média s.r.o., Business Park Rudná, K Vypichu 1108, 252 19 Rudná, po obdržení zprávy o odstoupení od smlouvy.V takovém případě si prodávající a kupující vrátí veškerá plnění, která si dle uzavřené kupní smlouvy vzájemně poskytli. Prodávající vrátí peníze kupujícímu do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí kupujícím, a to včetně veškeré dokumentace a příslušenství. Pokud bude zboží  nepoškozené a kompletní, prodávající zašle kupní cenu za zboží na účet kupujícího a to nejpozději do 14-ti kalendářních dnů od doručení zboží do provozovny prodávajícího. Pokud bude vrácené zboží jakkoliv poškozené či opotřebované,vyhrazuje si prodávající právo na náhradu způsobené škody až do výše 100 %, kterou je oprávněn jednostranně započíst oproti kupní ceně.  V ostatním se použijí příslušná ustanovení zákona na ochranu spotřebitele a  Občanského zákona a zejména ustanovení § 53 citovaného zákona.

Objednávku je možné stornovat na uvedených kontaktech pokud již nebyla expedována.

Maximální doba odpovědi na email je do pracovního dne.

 

Reklamační řád

a) Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u prodávajícího na zakoupené zboží v kterékoliv provozovně POPRON, zejména však v provozovně prodávajícího na adrese Popron Média s.r.o., Business Park Rudná, K Vypichu 1108, 252 19 Rudná nebo v elektronické podobě na adresu info@popron.cz. Prodávající písemně potvrdí kupujícímu přijetí reklamace, ve kterém uvede, kdy kupující právo z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku uplatnil a jaký způsob vyřízení reklamace kupující po prodávajícím požaduje, a to zejména elektronickou formou. V závislosti na tom, zda prodávající reklamaci vyhověl, či nikoli, vydá buď prodávající kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace (v případě, že kupující požaduje opravu zboží, vydá prodávající kupujícímu potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, nebo v případě zamítnutí reklamace vydá prodávající písemné odůvodnění takového rozhodnutí ). Reklamační protokol je předán kupujícímu emailem v co nejkratší lhůtě. Na případy a podrobnosti, týkající se přijetí a vyřízení reklamace se použijí příslušná ustanovení občanského zákona v platném znění a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění, případně právní předpisy upravující tuto problematiku v budoucnosti vydané.

 

b) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží nemá vady a že prodávané zboží je v okamžiku jeho převzetí kupujícím ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti, které požaduje smlouva či které jsou popisované výrobcem či prodávajícím, či které jsou pro věc takového druhu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů, je k tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá. V případě, kdy je zboží při převzetí kupujícím v rozporu s kupní smlouvou, zavazuje se prodávající zboží bezodkladně uvést do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Kupující má právo učinit v takovém případě rozhodnutí, zda bude požadovat výměnu věci za bezvadnou či bude trvat na opravě věci. Pokud výměnu nelze provést, může kupující buď uplatňovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Tato práva kupující nemá, pokud před převzetím věci od prodávajícího o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil. Jestliže se rozpor s kupní smlouvou projeví během 6-ti měsíců ode dne převzetí věci od prodávajícího, bude se mít za to, že rozpor existoval již při převzetí věci kupujícím od prodávajícího. Podrobnosti, upravující práva kupujícího v průběhu reklamačního řízení, stanoví příslušná ustanovení Občanského zákona a zákona na ochranu spotřebitele v platném znění, zejména pak v ustanovení § 616 až 627 Občanského zákona v platném znění.

c) Při obdržení odlišného zboží z důvodu chybného zadání objednávky prodávajícím má kupující právo na výměnu za správné zboží bez účtování poštovních poplatků, a to pouze v případě, že nebude porušen ochranný obal* u audio, audiovizuálních a datových nosičů, zejména CD, MC, VHS, DVD, Blu-ray, CD-ROM, DVD-ROM, PS2, PS3 a dalších typu nosičů v nabídce prodávajícího.
Dojde-li ze strany kupujícího k omylu při objednání, nedochází při reklamaci k finančnímu vyrovnání, ale pouze k výměně zboží za jiné a to ve stejné nebo vyšší hodnotě, pokud ovšem nebyl porušen ochranný obal* zboží .
* některé tituly CD/MC/VHS/DVD nejsou dodavatelem baleny do ochranné fólie

 

d) Uznána nebude reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného užívání, nekvalitní přehrávací mechaniky nebo nebyly dodrženy stanovené parametry počítače pro instalaci a užívání PC CD-ROM a PC DVD-ROM.

 

 

e) Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

f) V případě, že reklamace zákazníka bude shledána jako neoprávněná, budou náklady spojené s vyřízením reklamace řešeny v každém takovém zjištěném případě samostatně.

 

g) Záruční doba poskytovaná na veškeré zboží je 2 roky. Pokud není uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se nevztahuje na škody způsobené nevhodným zacházením.

 

Zpracování osobních údajů

Prodávající (Popron Média s.r.o.) nakládá s osobními údaji kupujícího v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a náleží Vám ochrana práv dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Svůj souhlas máte právo kdykoliv písemně odvolat na adrese: POPRON MÉDIA s.r.o., Bucharova 2657/12, Praha 158 00 nebo e-mailem na adrese info@popron.cz, a dále máte právo také na přístup k údajům, požádat o jejich opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování.
Kupující vyplněním registračního formuláře, objednacího lístku, žádostí o katalog, při objednávce zboží nebo katalogu telefonem, e-mailem, prostřednictvím www.popron.cz, SMS zprávy a faxem souhlasí se zařazením svých vyplněných osobních údajů do databáze společnosti POPRON MÉDIA s.r.o. ( dále jen „Společnost“ ), jakožto správce a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení zboží a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení a informací týkajících se objednávek, prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.. Zároveň kupující souhlasí s poskytnutím  údajů obchodním a marketingovým partnerům spol. POPRON MÉDIA, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další informace.
Prodávající po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení kupujícímu, bude kupujícímu  zasílat nabídkové e-maily z domény popron.cz a to maximálně deset krát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 100 kB a pokud bude zpráva ve formátu HTML, budou grafické prvky uloženy na serveru prodávajícího a nebudou zahrnuty do těla e-mailu.

Prodávající shromažďuje poskytnutá osobní data (jméno, příjmení, adresu, telefon, email, rok narození). Kupující může poskytnuté údaje kdykoli změnit ve svém profilu po přihlášení.

Věrnostní program - Noty

Každá objednávka mimo objednávek dodaných přes osobní odběr obsahuje na dodacím listě Noty, které lze uplatnit k získání slevy. Noty Vám budou automaticky přidělovány na dodací list podle hodnoty uskutečněného nákupu. Po té, co nasbíráte 10 not, je nalepte na vyznačené místo na objednávkovém kupónu a zašlete na naši adresu. Abychom mohli částku 150 Kč z ceny zásilky odečíst, musí mít Vaše objednávka celkovou hodnotu minimálně 400 Kč (včetně poštovného a balného).

Hodnota zásilky  Počet not

285 - 699 Kč = 1 noty

700 - 999 Kč = 2 noty

1000 - 1249 Kč = 3 noty

1250 - 1549 Kč = 4 noty

1550 - 1849 Kč = 5 not

1850 - 2099 Kč = 6 not

2100 - 2399 Kč = 7 not

2400 Kč a více = 8 not

10 not = 150 Kč sleva při minimální hodnotě objednávky 400 Kč.        

 Každá nota má roční dobu platnosti, která je na ní uvedena. Po uplynutí této doby nelze noty uplatnit. Pro uplatnění slevy je nutné zaslat plný počet not (10), jinak nebude sleva poskytnuta!

Objednávky, které jsou doručovány na prodejnu k osobnímu odběru jsou z věrnostního programu vyjmuty.